.  

Atlas Terminus & Spa 5 星级

Boulevard Zerktouni, Place de la gare - Oujda

服务

  • 概况 概况
    • 无线
    • 互联网
    • 停车
    • 可携带宠物
    • 冷气
    • 暖气
    • 电梯
    • 不吸烟房
  • 接待服务 接待服务
    • 24小时前台
    • 行李寄存
    • 安全
    • 兑换钱币
  • 食品与饮品 食品与饮品
    • 饭店
    • 酒巴
    • 客房服务
    • 在客房内享用早餐
  • 健康 健康
    • 水疗中心
    • 简讯
  • 交通 交通
    • 租车
  • 商务设施 商务设施
    • 会议室
  • 家务管理 家务管理
    • 泳衣店

旅行注册号: 60000HT0935